En aquest espai, l’usuari, podrà trobar tota la informació relativa als termes i condicions legals que defineixen les relacions entre els usuaris i nosaltres com a responsables d’aquesta web. Com a usuari, és important que coneguis aquests termes abans de continuar la teva navegació. SOL PICO CIA DE DANZA S.L. com a responsable d’aquesta web, assumeix el compromís de processar la informació dels nostres usuaris i clients amb plenes garanties i complir amb els requisits nacionals i europeus que regulen la recopilació i ús de les dades personals de nostres usuaris. Aquest web, per tant, compleix rigorosament amb La Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), i amb el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, conegut com el Reglament de desenvolupament de la LOPD. Compleix també amb el Reglament (UE) 2016/679 de el Parlament Europeu i de Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques (RGPD), així com amb la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE o LSSI).

 

DADES DEL RESPONSABLE

– Identitat del responsable: SOL PICO CIA DE DANZA S.L.

– Nom comercial: Sol Pico

– NIF/CIF: B63130769

– Direcció: C/ Sancho Marraco 6 08004 Barcelona

– Correu electrònic: spico@solpico.com

 

 

CONDICIONS GENERALS D’ÚS

Les presents condicions generals regulen l’ús (incloent el mer accés) de les pàgines del web, integrants de la pàgina web SOL PICO CIA DE DANZA S.L. inclosos els continguts i serveis posats a disposició en elles. Tota persona que accedeixi a la web, solpico.com ( “Usuari”) accepta sotmetre a les Condicions Generals vigents en cada moment de el portal solpico.com.

 

DADES PERSONALS QUE REUNIM I CÒM HO FEM.

Llegir Política de Privacitat

 

COMPROMISSOS I OBLIGACIONS DELS USUARIS

El usuario queda informado, y acepta, que el acceso a la presente web no supone, en modo alguno, el inicio de una relación comercial con SOL PICO CIA DE DANZA S.L.. De esta forma, el usuario se compromete a utilizar el sitio Web, sus servicios y contenidos sin contravenir la legislación vigente, la buena fe y el orden público.

 

Queda prohibido el uso de la web, con fines ilícitos o lesivos, o que, de cualquier forma, puedan causar perjuicio o impedir el normal funcionamiento del sitio web. Respecto de los contenidos de esta web, se prohíbe:

 • Su reproducción, distribución o modificación, total o parcial, a menos que se cuente con mi autorización como legítimo titular;
 • Cualquier vulneración de los derechos del prestador o de mi como legítimo titular;
 • Su utilización para fines comerciales o publicitarios.

En la utilización de la web, solpico.com, el usuario se compromete a no llevar a cabo ninguna conducta que pudiera dañar la imagen, los intereses y los derechos de SOL PICO CIA DE DANZA S.L. o de terceros o que pudiera dañar, inutilizar o sobrecargar el portal  solpico.como que impidiera, de cualquier forma, la normal utilización de la web.

 

No obstante, el Usuario debe ser consciente de que las medidas de seguridad de los sistemas informáticos en Internet no son enteramente fiables y que, por tanto solpico.com no puede garantizar la inexistencia de virus u otros elementos que puedan producir alteraciones en los sistemas informáticos (software y hardware) del usuario o en sus documentos electrónicos y ficheros contenidos en los mismos.

 

L’usuari queda informat, i accepta, que l’accés a la present web no suposa, de cap manera, l’inici d’una relació comercial amb SOL PICO CIA DE DANZA S.L. D’aquesta manera, l’usuari es compromet a utilitzar el lloc web, els seus serveis i continguts sense contravenir la legislació vigent, la bona fe i l’ordre públic.

Queda prohibit l’ús del web, amb fins il·lícits o lesius, o que, de qualsevol forma, puguin causar perjudici o impedir el normal funcionament de la pàgina web. Respecte dels continguts d’aquesta web, es prohibeix:

 • La seva reproducció, distribució o modificació, total o parcial, llevat que es compti amb la meva autorització com a legítim titular;
 • Qualsevol vulneració dels drets de l’prestador o del meu com a legítim titular;
 • La seva utilització per a fins comercials o publicitaris.

En la utilització del web, solpico.com, l’usuari es compromet a no dur a terme cap conducta que pogués danyar la imatge, els interessos i els drets de SOL PICO CIA DE DANZA S.L.  o de tercers o que pogués danyar, inutilitzar o sobrecarregar el portal solpico.com o que impedís, de qualsevol forma, la normal utilització del web.

No obstant això, l’Usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat dels sistemes informàtics a Internet no són enterament fiables i que, per tant solpico.com no pot garantir la inexistència de virus o altres elements que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics (programari i maquinari) de l’usuari o en els seus documents electrònics i fitxers continguts en els mateixos.

 

ANUNCIS PATROCINATS, ENLLAÇOS D’AFILIATS I PUBLICITAT

Aquesta web ofereix als usuaris continguts patrocinats i anuncis.

Els anuncis romandran publicats al portal fins que siguin eliminats o suspesos per part de l’anunciant o de SOL PICO CIA DE DANZA S.L. no serà responsable que, un cop donats de baixa en les seves bases de dades, els anuncis continuïn sent indexats en cercadors aliens a aquest portal.

Qualsevol relació contractual o extracontractual que l’usuari formalitzi amb els anunciants o terceres persones contactades a través d’aquest portal s’entenen realitzats única i exclusivament entre l’usuari i l’anunciant i / o la tercera persona. L’usuari sap i accepta que SOL PICO CIA DE DANZA S.L.  únicament actua com a via o mitjà publicitari i que, per tant, no té cap tipus de responsabilitat sobre els danys o perjudicis de qualsevol naturalesa ocasionats amb motiu de les seves negociacions, converses i / o relacions contractuals o extracontractuals amb els anunciants o terceres persones físiques o jurídiques contactades a través d’aquest portal.

 

PLATAFORMA DE RESOLUCIÓ DE CONFLICTES

Per si pot ser del teu interès, per sotmetre les teves reclamacions pots utilitzar també la plataforma de resolució de litigis que facilita la Comissió Europea i que es troba disponible en el següent enllaç:http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 

DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

En virtut del que disposen els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de SOL PICO CIA DE DANZA S.L..

L’usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de SOL PICO CIA DE DANZA S.L.. L’usuari coneix i accepta que la totalitat de la pàgina web, contenint sense caràcter exhaustiu el text, programari, continguts (incloent estructura, selecció, ordenació i presentació dels mateixos) podcast, fotografies, material audiovisual i gràfics, està protegida per marques, drets d’autor i altres drets legítims, d’acord amb els tractats internacionals en els quals Espanya és part i altres drets de propietat i lleis d’Espanya. En el cas que un usuari o un tercer considerin que s’ha produït una violació dels seus legítims drets de propietat intel·lectual per la introducció d’un determinat contingut a la web, haurà de notificar aquesta circumstància a SOL PICO CIA DE DANZA S.L.  indicant:

 • Dades personals de l’interessat titular dels drets presumptament infringits, o indicar la representació amb la qual actua en cas que la reclamació la present un tercer diferent de l’interessat.
 • Assenyalar els continguts protegits pels drets de propietat intel·lectual i la seva ubicació a la web, l’acreditació dels drets de propietat intel·lectual assenyalats i declaració expressa en què l’interessat es responsabilitza de la veracitat de les informacions facilitades en la notificació.

 

ENLLAÇOS EXTERNS

Les pàgines del web solpico.com, proporciona enllaços a altres llocs web propis i continguts que són propietat de tercers com ara:

 • eines
 • recursos
 • Contingut d’altres blogS

 

L’únic objecte dels enllaços és proporcionar a l’Usuari la possibilitat d’accedir a aquests enllaços.

SOL PICO CIA DE DANZA S.L. no es responsabilitza en cap cas dels resultats que puguin derivar-se a l’usuari per accés a aquests enllaços.

Així mateix, l’usuari trobarà dins d’aquest lloc, pàgines, promocions, programes d’afiliats que accedeixen als hàbits de navegació dels usuaris per establir perfils. Aquesta informació sempre és anònima i no s’identifica a l’usuari.

La Informació que es proporcioni en aquests Llocs patrocinat o enllaços d’afiliats està subjecta a les polítiques de privacitat que s’utilitzin en aquests Llocs i no estarà subjecta a aquesta política de privacitat. Pel que recomanem àmpliament als Usuaris a revisar detalladament les polítiques de privacitat dels enllaços d’afiliat.

L’usuari que es proposi establir qualsevol dispositiu tècnic d’enllaç des del seu lloc web a el portal solpico.com haurà d’obtenir l’autorització prèvia i escrita de SOL PICO CIA DE DANZA S.L.. L’establiment de l’enllaç no implica en cap cas l’existència de relacions entre SOL PICO CIA DE DANZA S.L.  i el propietari de el lloc en què s’estableixi l’enllaç, ni l’acceptació o aprovació per part de SOL PICO CIA DE DANZA S.L.  de seus continguts o serveis

 

POLÍTICA DE COMENTARIS

A la nostra web es permeten realitzar comentaris per enriquir els continguts i realitzar consultes. No s’admetran comentaris que no estiguin relacionats amb la temàtica d’aquest web, que incloguin difamacions, greuges, insults, atacs personals o faltes de respecte en general cap a l’autor o cap a altres membres.

També seran suprimits els comentaris que continguin informació que sigui òbviament enganyosa o falsa, així com els comentaris que continguin informació personal, com, per exemple, domicilis privat o telèfons i que vulnerin la nostra política de protecció de dades.

Es desestimarà, igualment, aquells comentaris creats només amb fins promocionals d’una web, persona o col·lectiu i tot el que pugui ser considerat spam en general.

 

EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITATS

El prestador no atorga cap garantia ni es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que es puguin derivar de:

 • La manca de disponibilitat, manteniment i efectiu funcionament del web, o dels seus serveis i continguts;
 • L’existència de virus, programes maliciosos o lesius en els continguts;
 • L’ús il·lícit, negligent, fraudulent o contrari a aquest Avís Legal;
 • La falta de licitud, qualitat, fiabilitat, utilitat i disponibilitat dels serveis prestats per tercers i posats a disposició dels usuaris al lloc web. El prestador no es fa responsable en cap concepte dels danys que poguessin dimanar de l’ús il·legal o indegut de la present pàgina web.

 

Llei aplicable i jurisdicció

Amb caràcter general les relacions entre SOL PICO CIA DE DANZA S.L.  amb els usuaris dels seus serveis telemàtics, presents en aquesta web es troben sotmeses a la legislació i jurisdicció espanyoles i als tribunals de Barcelona.

CONTACTE

En cas que qualsevol usuari tingués algun dubte sobre aquestes Condicions legals o qualsevol comentari sobre el portal solpico.com, si us plau dirigiu-vos a spico@solpico.com

Document revisat el 22 d’Agost de 2022.